Giấy phép lao động là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Giấy phép lao động là điều kiện bắt buộc đối với người lao động nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam.

Khái niệm giấy phép lao động

Giấy phép lao động là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Giấy phép lao động là điều kiện bắt buộc đối với người lao động nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam.

Mục đích của giấy phép lao động

Giấy phép lao động nhằm mục đích quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động và xã hội.

Thủ tục cấp giấy phép lao động

Thủ tục cấp giấy phép lao động được quy định tại Điều 172 Luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 152/2020/NĐ-CP. Theo đó, thủ tục cấp giấy phép lao động được thực hiện như sau:

 1. Người sử dụng lao động có nhu cầu tuyển dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.
 2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài.
 3. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo cho người sử dụng lao động trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Người sử dụng lao động có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Các trường hợp cấp giấy phép lao động

Above view of business team sitting around table and working

Căn cứ theo Điều 173 Luật Lao động năm 2019, các trường hợp cấp giấy phép lao động bao gồm:

 • Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 01 năm trở lên.
 • Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 năm nhưng tổng thời gian làm việc tại Việt Nam trong 01 năm là từ 03 tháng trở lên.
 • Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức thực tập sinh.
 • Người lao động nước ngoài làm việc cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.
 • Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam trong các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Điều kiện cấp giấy phép lao động

Để được cấp giấy phép lao động, người lao động nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
 • Có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề đáp ứng yêu cầu của công việc.
 • Có thị thực nhập cảnh vào Việt Nam.
 • Không thuộc diện bị cấm nhập cảnh, cấm xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam.

Hồ sơ cấp giấy phép lao động

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động theo mẫu do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.
 • Bản sao hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về việc làm giữa người lao động nước ngoài và người sử dụng lao động.
 • Bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu của người lao động nước ngoài.
 • Bản sao giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề đáp ứng yêu cầu của công việc.
 • Bản sao thị thực nhập cảnh của người lao động nước ngoài.
 • Bản sao giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện bị cấm nhập cảnh, cấm xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam.

Thời hạn của giấy phép lao động

Thời hạn của giấy phép lao động được xác định theo thời hạn của hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về việc làm giữa người lao động nước ngoài và người sử dụng lao động. Trường hợp hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về việc